Informatie Sfeer in je Woning


Verzenden

Het bestelde artikel zal altijd door ons worden gecontroleerd voordat deze verzonden wordt. SFEER in je woning is niet aansprakelijk voor beschadigingen veroorzaakt door derden. Het risico van verzenden ligt bij de koper.

Voor verzenden binnen Nederland hanteren wij de tarieven van PostNL. Deze kunt u terug vinden op de website van PostNL.

Zware en breekbare items (zoals karrenwielen, kruiklampen etc.) met een max gewicht van 30 kg, kunnen voor een bedrag van circa € 25,00 a € 35,00 bezorgd worden.

Op aanvraag kunnen wij deze kosten voor u berekenen. Deze transportkosten dienen contant betaald te worden aan de chauffeur of vooraf (voor levering) overgemaakt te worden. Ophalen kan natuurlijk ook.


Algemene voorwaarden SFEER in je woning

Artikel 1  Toepasselijkheid

 1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van SFEER in je woning zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
   
 2. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
   
 3. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
   
 4. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van SFEER in je woning worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door SFEER in je woning ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.


Artikel 2  Aanbiedingen/overeenkomsten

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en onze website behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
   
 2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door onze webwinkel. Onze webwinkel is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt onze webwinkel dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.


Artikel 3  Prijzen en betalingen

 1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro`s,inclusief BTW en exclusief handelings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
   
 2. Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie. Er wordt overgegaan tot levering van de goederen na het voldoen van het volledige factuurbedrag op het genoemde rekeningnummer dat tijdens het bestelproces verschijnt.
   
 3. Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces.
   
 4. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren.


Artikel 4  Levering

 1. De door SFEER in je woning opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
   
 2. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. Levering tot aan de voordeur op de begane grond.


Artikel 5  Eigendomsvoorbehoud

 1. De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grondvan enige overeenkomst aan SFEER in je woning verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat op het moment van de aflevering op u over.


Artikel 6  Reclames, aansprakelijkheid en annuleringen

 1. U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u SFEER in je woning daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering,althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
   
 2. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden,heeft SFEER in je woning de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
   
 3. Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan SFEER in je woning te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de eventuele plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.
   
 4. Echter is SFEER in je woning niet aansprakelijk voor de natuurlijke werking van hout (ontstaan van kiertjes en scheurtjes in het hout en de lak).
   
 5. Verlichting (lamp) wordt extra getest en SFEER in je woning is niet aansprakelijk voor een defect aan de lamp door een verkeerde aansluiting of gebruik van niet geschikte lampen.
   
 6. Op onze producten wordt fabrieksgarantie gegeven overeenkomstig de voorwaarden van onze leverancier.
   
 7. Vanaf het moment van aankoop bent u gehouden aan de algemene voorwaarden van SFEER in je woning.
   
 8. Bij annulering van de overeenkomst door de afnemer is deze een schadevergoeding verschuldigd van 25% van het aankoopbedrag en er zal geen restitutie plaats vinden van de (eventuele) aanbetaling.
   
 9. Het percentage bedraagt 25% indien de afnemer er al van in kennis is gesteld dat de (af)levering kan plaatsvinden.


Artikel 7  Bestellingen/communicatie

 1. Voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en SFEER in je woning, dan wel tussen SFEER in je woning en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en SFEER in je woning, SFEER in je woning is niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van SFEER in je woning.


Artikel 8  Overmacht

 1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft SFEER in je woning in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden,zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat SFEER in je woning gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
   
 2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan SFEER in je woning kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de Wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.


Artikel 9  Diversen

 1. Indien u aan SFEER in je woning schriftelijk opgave doet van een adres, is SFEER in je woning gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan SFEER in je woning schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
   
 2. Wanneer door SFEER in je woning gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht als nog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat SFEER in je woning deze Voorwaarden soepel toepast.
   
 3. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met SFEER in je woning in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door SFEER in je woning vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
   
 4. SFEER in je woning is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.


Artikel 10  Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

  Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. Het is ook mogelijk op afspraak bij ons magazijn langs te komen en contant af te rekenen. Graag gepast bij contante betaling. Bij verzenden wordt er vooraf betaald.

  Door het gebruik van de internetsite van SFEER in je woning en/of het plaatsen van een bestelling via de webwinkel/telefonisch/via de mail of bij persoonlijk contact aanvaardt de klant bovenstaande algemene voorwaarden.

  Gegevens voor betaling per bank:

  T.n.v. SFEER in je woning

  IBAN:    NL39 RABO 0308 2635 10
  BIC:       RABONL2U

  Prijzen die vermeld staan op de site zijn allemaal inclusief B.T.W en exclusief verzendkosten.

  SFEER in je woning is niet aansprakelijk voor typefouten in omschrijving of prijzen.
  De persoonlijke gegevens van klanten worden niet aan derden verstrekt.

  Vestigingsadres SFEER in je woning

  Tussen de Markten 16 4701 AS Roosendaal 


Copyright

Niets van deze site (verkoop afbeeldingen en teksten) mogen zomaar worden overgenomen.
Overname in welke vorm ook is niet toegestaan zonder toestemming.

 

© 2015 - 2024 sfeerinjewoning | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel